Vad är kultur? Definitioner, dimensioner och värdet av kultur

Vad är kultur? Det är en fråga som jag ställt flera gånger utan att riktigt kunna greppa det förrän nu. Här förklarar jag på ett lättfattat sätt vad kultur egentligen innebär.

För många så är nog det första man tänker på när man talar om kultur kanske konst, teater, litteratur, opera, vem vet, statyer till och med. Sedan kommer någon sverigedemokrat och pratar om svensk kultur. Kultur verkar vara ett väldigt brett begrepp som många slänger sig med och gör det hela än mindre förståeligt.

Det som luddar till det är att man egentligen pratar om två olika begrepp utav kultur. Det första exemplet ovan är det humanistiska kulturbegreppet. Och det andra är mer utav ett samhällsvetenskapligt kulturbegrepp. Mer om dessa begrepp följer nedan.

En bra definition av kultur från Wikipedia är. ”livsmönster hos en population som överförs socialt från generation till generation”. Kultur är alltså vårt sätt att tolka omvärlden på som vi matas med av våra föräldrar och är en del utav tillsammans med andra människor. Exempel på vad kultur är blir därmed gemensamma värderingar, beteendemönster, samhällsinstitutioner, seder, social inlärning( –> samhällsvetenskapliga begreppet). Hur man uppfattar världen helt enkelt. Dessa djupt rotade levnadssätt kan sedan ta olika uttryck t.ex i form av olika konstarter så som, bildkonst, arkitektur, skulptur, musik och litteratur. Det är detta sistnämnda som kultur innebär i olika medier som man läser om i t.ex Dagens Nyheters kultursidor. (–> humanistiska kulturbegreppet).

Vad är kultur?

Kultur är även något som anses vara definierande för människan. Med andra ord har inte djur kultur eftersom de inte kan överföra sitt livsmönster på ett tillfredsställande sätt från generation till generation. Dock har forskare kunnat påvisa att någon form av kultur finns hos djur t.ex hos schimpanser.

Man kan prata om att vara kulturell vilket innebär att personen i fråga är intellektuell och intresserad utav kultur. Främst av den så kallade finkulturen som har en lite högre status än kontrasten populärkultur. Finkulturen kan associeras med en högre samhällsklass men detta kan ha svalnat av på senare dagar.

En kultur förändras med tiden antingen genom att en viss grupp människor isoleras och på grund av miljö och interaktioner mellan medlemmarna i populationen. En kultur kan också ändras av att två kulturer blandas.

Konflikter kan uppstå när två olika kulturer möts och man kan vardagligt tala om kulturkrock. Det som händer är helt enkelt att man är i en situation där man inte förstår den andres kultur och ofta försvåras genom att man inte talar samma språk. Vanligt med kulturkrockar är i företag där det till och med skiljer sig mellan svensk och tysk företagskultur som man kanske tror är mer lika varandra än vad dem är. Mer om detta i ett annat inlägg. Ett företag kan behöva träning i interkulturell kommunikation, där jag varmt kan rekommendera Kajsa Svenson på Interact. Konflikt på ett högre plan mellan två grupper med olika kulturer kan uppstå då värderingar mellan grupperna skiljer sig. Man kan även förstå att det även uppkommer konflikt då en grupp försöker sprida sina värderingar och normer till den andra gruppen utan dess vilja.

Definitioner av kultur:

 • ”Kultur är ett antal, av människor skapade, subjektiva och objektiva element vilka har ökat sannolikheten för överlevnad och resulterat i tillfredsställelse för medlemmarna i en ekologisk nisch och har därför blivit delade mellan dem som kunnat kommunicera med varandra eftersom de talat samma språk och levt på samma plats samtidigt.” Harry C. Triandis (1994). Psykolog
 • ”Den mentala programmering som skiljer medlemmar av en grupp från en annan.” Geert Hofstede (1991)
 • ”A way of thinking, behaving, or working that exists in a place or organization” Merriam-Webster
 • ”En kultur utgörs av värden dess medlemmar omhuldar, normer som de följer och materiella ting som de skapar” – Anthony Giddens (1994) Sociolog.

Kulturella dimenioner

När man forskar i kultur och vill dela in olika kulturer på ett systematiskt sätt kan man tala om kulturdimensioner där de vanligaste dimensionerna är Hofstedes fem kulturdimensioner. Man pratar om:

 • Individualism vs Kollektivism.
 • Maktdistans. (acceptans av att makt fördelas ojämlikt). Här är intressant att liten maktdistans korrelerar med demokrati och katolicism och islam korrelerar med större maktdistans.
 • Maskulinitet vs Femininitet. (värdesättning av traditionellt manliga / kvinnliga värden)
 • Osäkerhetsundvikande. (undvika stress genom att följa regler eller tvärtom)
 • Lång vs kort tidsorientering. (Hur man värdesätter framtiden och är villig att göra en uppoffring idag för att få det bättre imorgon)

Värde av kultur

När man pratar om värde utav kultur menar man främst det humanistiska kulturbegreppet. Med andra ord konstarterna lite förenklat. Det blir aktuellt när t.ex regeringen beslutar om att ge stöd till olika former av kultur. Vissa menar då att det är som att slänga pengar i sjön. Olika rapporter har undersökt värdet av kultur, bland annat svensk scenkonst.

Viktigt att poängtera när det gäller kultur så kan man argumentera huruvida man tycker om en viss konstart eller ej, men oundvikligen har kultur ett egenvärde i sig i kontrast till ekonomiskt värde. Man kan inte mäta allt med pengar, men om man ändå ska göra en sådan bedömning är det viktigt att känna till att:

 • Ca 5% av människorna i Sverige arbetar med kultur
 • Kultur skapar jobb dock finansierar staten dessa till 30%
 • Kultur har en attraktionskraft och lockar turister och högutbildade människor till en viss stad.
 • Kultur kan skapa hälsa genom upplevelser, insikter, delaktighet med mera.
 • Kultur främjar kreativitet, t.ex genom inspiration. Att korsbefrukta ekonomi och konst är en enligt mig intressant utgångspunkt för att skapa innovationer.

0 comments

× 2 = 4