Hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp innebär att offentligt hota eller uttrycka missaktning mot en grupp männsikor och anspelar på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

En folkgrupp eller etnisk grupp är en socialt definierad kategori av människor som identifierar sig med varandra baserat på gemensamt ärvda, sociala, kulturella eller nationella erfarenheter.

Lagen säger så här om hets mot folkgrupp i 16e kapitlet 8 §. Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Lagen är inte helt tydlig vad som räknas som hets mot folkgrupp eller ej. Var t.ex Björn Söders uttalande på facebook hets mot folkgrupp? Den ironiska kommentaren om Islam, ” ”Fredens” religion har visat sitt ansikte” efter terrorattacken på satirtidningen Charlie Hebdo. Etnicitet och religion hänger till stor del ihop och ifall man kritiserar en religion i största allmänhet till skillnad mot en grupp som utöver en religion så är det rimligen inte hets mot folkgrupp. Däremot tycker jag att Söders kommentar är osmaklig, generaliserande och fördomsfull. Ett tramsigt sätt att försöka plocka billiga politiska poäng på en katastrof.

Syftet med lagen om hets mot folkgrupp är ju att dra en gräns om vad man får säga om sina medmänniskor. Var denna gränsen går är inte helt solklar (och bör med jämna mellanrum vägas och omprövas). Särskilt intressant blir det när två rättigheter ställs mot varandra t.ex yttrandefriheten och religionsfriheten. Vilken rättighet är viktigast eftersom dessa kan vara motstridiga. Läs t.ex fallet om Åke Green nedan.

I och med att gränsen inte är solklar vad som här hets mot folkgrupp har jag valt att ta upp några fall och praxis.

Praxis – Hets mot folkgrupp (kortfattat)

  • Yttrandena ska bedömas i sitt sammanhang. (Vad menas snarare än vad som ordagrant sägs). Hur uppfattar en åhörare yttrandet?
  • Man ska bedöma hur nödvändiga yttrandena är för att man ska kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter i proportion till intresset till att skydda gruppen som yttrandena avser.

Med andra ord kan ett och samma yttrande vid två olika händelser få olika domar beroende på sitt sammanhang.

Fall: Hets mot folkgrupp

Åke Green fallet (friande dom).

Man kan läsa om hela fallet om ni orkar här. Annars har jag gjort det:

Tingsrätten dömde Å.G. för hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § BrB till fängelse en månad. Med anledning att den rättighet homosexuella som grupp har att inte utsättas för kränkningar måste, enligt tingsrättens mening, vara mer skyddsvärd än Å.G:s rätt att få göra dessa kränkande uttalanden i religionens namn. Uttalandena överskrider gränsen: Således sägs i förarbetena bl.a. att det för straffbarhet bör krävas att det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga. Men alltid bedömas i sitt sammanhang. Det bör däremot inte – lika litet som det i dag är tillåtet att utifrån religiösa texter hota eller uttrycka missaktning för muslimer eller kristna – vara tillåtet att använda sådant material för att hota eller uttrycka missaktning för homosexuella som grupp

Som försvar hade Åke Gren att det var hans rättighet, men också hans skyldighet som pastor, att redogöra för bibelns syn på homosexualitet. Den europeiska konventionen stadgar rätt för envar till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor eller ritualer.(Artikel 9:1).

Det ges möjlighet att i viss utsträckning genom lag begränsa yttrandefriheten (2 kap. 12 § RF). Vid bedömandet av vilka begränsningar i yttrandefriheten som får ske, skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i bl.a. religiösa angelägenheter (2 kap. 13 § 2 stycket RF).

Avsikten med straffbestämmelsen i hets mot folkgrupp 16 kap. 8 § BrB är inte att hindra resonemang och diskussioner om homosexualitet vare sig inom kyrkor eller på andra håll i samhället. Varje yttrande som innehåller omdömen om en viss grupp eller varje uttryck för missaktning är inte heller straffbelagt. För straffbarhet krävs att det är fullt klart att uttalandena överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen. Vid prövningen av om en gärning utgör straffbar hets mot homosexuella, måste också uttalandet eller meddelandet alltid bedömas i sitt sammanhang (prop. 2001/02:59 s. 41 f.) Gränsdragningen mellan vad som är tillåtet och otillåtet är dock ingalunda klar och vid tolkningen skall även Europakonventionen beaktas. Enligt denna har, som återgetts ovan, var och en rätt till religionsfrihet. Möjligheten att inskränka denna rätt genom lagstiftning är starkt begränsad. Hans egna tillägg, genom vilka han knyter samman citaten, är inte vetenskapliga och kan, även om han gör flera reservationer, starkt ifrågasättas. Å.G:s utveckling av bibelcitaten är anmärkningsvärda i fråga om ordval, men innehållet är dock knappast mera långtgående än de bibeltexter han hänför sig till..

Ett argument till att inte inskränka yttrandefriheten för mycket är att det måste också vara möjligt för att i en debatt bemöta och tillrättalägga felaktiga uppfattningar och på så sätt motverka fördomar som annars riskerar att konserveras och leva kvar i det fördolda.

Citat från Europadomstolens uttalade i sin dom den 7 december 1976 i målet Handyside mot Storbritannien:

”Yttrandefriheten utgör en av de väsentliga grundvalarna för ett (demokratiskt) samhälle, en av de grundläggande förutsättningarna för dess framsteg och för varje människas utveckling. – – – den omfattar inte endast ’information’ och ’idéer’ som mottas positivt eller kan anses ofarliga utan också dem som kränker, chockerar eller stör staten eller någon del av befolkningen. Detta är de krav som ställs av den pluralism, den tolerans och den vidsynthet utan vilken inget ’demokratiskt samhälle’ kan existera.”

Dock så har den som utnyttjar sina rättigheter och friheter ansvar och skyldigheter. Bland dessa bör i religiösa sammanhang ingå en plikt att så långt möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och sålunda utgör angrepp på deras rättigheter och därför inte bidrar till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor.

HD friade Åke Green och anledningen var att ÅG hade gjort sin predikan på ett tema som finns i bibeln och hans rättighet som pastor (i en bokstavstroende församling). Vid en fällande dom skulle man inskränka hans rätt att förkunna sin bibel och att detta var oproportionerligt mot hans uttalanden. HD trodde att det var sannolikt att Europadomstolen skulle ha dömt på liknande sätt och friade därmed Å.G.

Flygbladsfallet (fällande dom)

Ett flygblad som spritts i en skola i Söderhamn har innehållit uttalanden om homosexuella. Fråga om spridningen är att bedöma som hets mot folkgrupp i HD. På flygbladet skall det ha stått:

Homosexpropaganda

Samhället har på några få årtionden svängt från ett avståndstagande från homosexualitet och andra sexuella avarter till ett omfamnande av denna avvikande sexuella böjelse. Din antisvenska lärare vet mycket väl att homosexualitet har en moraliskt nedbrytande effekt på folkkroppen och kommer villigt att försöka framhäva det som något normalt och bra.

— Berätta att HIV och AIDS tidigt framträdde hos de homosexuella och att deras promiskuösa leverne har varit en av dom främsta orsakerna till att denna moderna pest fått fäste.

— Berätta att homosexlobbyn i sina organ även försöker avdramatisera pedofili och fråga om denna sexuella avart borde legaliseras

Uttalandena är uppenbart kränkande och en utav anledningarna till att HD fällde gärningsmännen var enligt artikel 10 i Europakonventionen så har den som sprider yttranden en plikt, att så långt möjligt undvika
uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och därmed utgör angrepp på deras rättigheter och därför inte bidrar till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor.
Syftet med flygbladsutdelningen hade kunnat uppnås utan nedsättande uttalanden.

Folkgrupper / Etnicitet

Urval av de största eller särskilt intressanta folkgrupperna i världen:

Folkgrupp Dominerande Kontinent
Oromo Afrika
Amhara Afrika
Somali Afrika
Maghreb Afrika
Egyptier Afrika
Copt Afrika
Hausa Afrika
Fula Afrika
Berber Afrika
Yoruba Afrika
Afganer Asien
Kazakstanier Asien
Mongoler Asien
Tibetanier Asien
Turkmenistan Asien
Ryssar Europa/ Asien
Ukrainier Europa
Polacker Europa
Bulgarer Europa
Greker Europa
Fransoser Europa
Italienare Europa
Romer Europa
Germaner Europa
Engelsmän Europa
Holländare Europa
Skandinaver Europa
Turkar Europa / Asien
Ungrare Europa
Finnar Europa
Samer Europa
Kurder Europa / Asien
Judar Europa / Amerika / Asien
Indianer Syd / Nordamerika
Perser Asien
Kineser Asien
Indier Asien
Araber Asien / Afrika
Japaner Asien
Koreaner Asien

 

0 comments

73 + = 79